V37

Žádných 30 dní, označení nespolehlivého plátce musí být smazáno neprodleně

20
Listopad
2018

Pokud dojde ke zrušení označení nespolehlivého plátce, musí finanční úřady tuto informaci odstranit z Registru plátců DPH neprodleně, a ne až po měsíci.

Že musí správce daně informaci o nespolehlivém plátci odstranit neprodleně po zrušení rozhodnutí, určil před několika týdny Nejvyšší správní soud. Ten se zastal podnikatelky, u které trvalo odstranění označení nespolehlivého plátce z registru skoro měsíc. Finanční správa nicméně tvrdí, že šlo o ojedinělé pochybení a že standardně probíhá výmaz mnohem rychleji.

NSS se přiklonil na stranu podnikatelky, která podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem finanční správy. Finanční úřad totiž podnikatelku evidoval jako nespolehlivou plátkyni až do 14. února, přestože rozhodnutí o zrušení jejího zařazení mezi nespolehlivé plátce nabylo právní moci už 15. ledna. Finanční správa se bránila tím, že jednala v přiměřené lhůtě, jelikož proces evidence údajů v registru plátců daně z přidané hodnoty podléhá internímu schválení vybranými odpovědnými osobami a že nejde o tak jednoduchý úkon.

Podle finanční správy navíc podnikatelka neprokázala, že jí evidence coby nespolehlivé plátkyně v Registru plátců DPH nějak uškodila. Žalovaný (finanční správa) konstatoval, že stěžovatelka podniká od roku 1994, a lze tedy předpokládat, že si vybudovala natolik pevné podnikatelské vazby, že jí informace evidované v registru plátců nemohly být na újmu, a to tím spíše, že má oprávnění k širokému předmětu podnikání, především v oblasti služeb. Podle žalovaného nedošlo k naplnění definičních znaků nezákonného zásahu, píše se v rozsudku soudu.

Ačkoli krajský soud dal za pravdu finanční správě, NSS jeho rozhodnutí zrušil a postavil se na stranu podnikatelky. NSS zdůraznil, že podkladem pro zveřejnění informace o nespolehlivosti plátce daně z přidané hodnoty podle § 106ab odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty je rozhodnutí správce daně o nespolehlivosti plátce podle § 106a odst. 1 téhož zákona, pokud je způsobilé vyvolávat právní účinky. Krajský soud sice uvedl, že z pohledu nástupu odkladného účinku je třeba rozlišovat situaci po podání odvolání a po zrušení rozhodnutí o odvolání, s tím však NSS nesouhlasil. Podle NSS tím krajský soud v rozporu se zákonem vytvořil novou kategorii odkladného účinku.

NSS doplnil, že není v souladu se zákonem, aby finanční správa měla na odstranění informace o nespolehlivosti podnikatele až 30 dnů podle § 71 odst. 1 správního řádu, jak tvrdil krajský soud. Podpůrná 30denní lhůta stanovená ve správním řádu se vztahuje k vydávání rozhodnutí, tedy pro zcela odlišný účel než k odstranění následků nezákonného rozhodnutí, jako tomu bylo v nyní posuzované věci. Na první pohled je zjevné, že odstraňování informace o nespolehlivosti stěžovatelky coby plátkyně daně z přidané hodnoty z registru plátců této daně po dobu téměř jednoho měsíce trvalo příliš dlouho, vysvětlil NSS.

Jak dále uvedl NSS, ode 15. 1. 2018, kdy rozhodnutí o zrušení zařazení mezi nespolehlivé plátce nabylo právní moci, měl finanční úřad činit vše potřebné k odstranění této informace z Registru DPH, a to bez zbytečných průtahů. Vzhledem k závažnosti potenciálních dopadů zveřejnění předmětného údaje nelze tak dlouhou dobu ospravedlnit tím, že úkony žalované coby orgánu státní správy podléhají vnitřním schvalovacím procesům. Ostatně, efektivní nastavení těchto procesů je věcí žalovaného, upozornil NSS a rozsudek krajského soudu zrušil.

Podle finanční správy šlo v daném případě o výjimečné selhání konkrétního správce daně, a nikoli o plošný stav napříč finanční správou. Jakmile jsou správci daně příslušné informace k dispozici, zadává je neprodleně do daňového systému, na který je Registr plátců DPH navázán. Registr plátců DPH je pak aktualizován každých 24 hodin vždy k půlnoci. Pokud jsou tedy údaje v daňovém systému k dispozici v jeden den, druhý den po půlnoci jsou zveřejněny v Registru plátců DPH. Pokud jde o rozhodnutí v případě autoremedury nebo rozhodnutí o žádosti o zrušení statusu nespolehlivosti, je replikace z daňového systému do Registru plátců DPH navíc automatická, uzavřela pro server Podnikatel.cz Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Zdroj: Podnikatel.cz