V37

Nový centrální úřad Digitální a informační agentura bude mít na starosti i datové schránky

30
Srpen
2022

V Praze vznikne nový ústřední orgán. Od 1. dubna 2023 má dosavadní agendu ministerstva vnitra ohledně základních registrů a informačních systémů státu převzít Digitální a informační agentura. A to včetně datových schránek. Vláda rovněž zavede Radu vlády pro informační společnost. Zřízením nových institucí plní vláda své cíle z programového prohlášení, uvádí k tomu Úřad vlády. Správní úřad zaměstná 230 lidí.

Návrh novely zákona „ o právu na digitální služby“ byl předložen poslanecké sněmovně ministerstvem pro místní rozvoj. To řídí předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Rozvoj a provoz společných, sdílených digitálních služeb ČR bude svěřen novému ústřednímu správnímu úřadu, Digitální a informační agentuře – DIA, ustanovené ze současné Správy základních registrů. Zde bude rovněž zřízeno rozsáhlé kompetenční centrum odborníků pro nejrůznější a potřebné oblasti ICT, které bude sdílené neresortně, uvádí k návrhu zpráva RIA.

Běžný provoz za 260 milionů

V agentuře budou postupně zřizovány a rozšiřovány potřebné útvary nebo přesouvány útvary z Ministerstva vnitra, zejména takové, které povedou ke zlepšení postavení v mezinárodním srovnání v digitalizaci a eGovernmentu. Agentura bude poskytovat své služby ostatním resortům bezúplatně a financována bude ze své vlastní rozpočtové kapitoly, stojí v důvodové zprávě.

Náklady na novou Agenturu se budou skládat z částky za transformaci agendy z ministerstva vnitra, což má stát 38 milionů korun, a z nákladů na provoz. „Běžné provozní náklady se v rámci DIA dle posledních dat odhadujeme na 260,3 mil. Kč. Z toho 159,2 mil. Kč tvoří personální náklady, provozní náklady pak 54,1 mil. Kč, programové vybavení, posudky, konzultace a jiné služby dalších 36 mil. Kč a 11 mil. Kč bude sloužit jako rezerva,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Externisty nahradí noví zaměstnanci

Co se týče zaměstnanců, ze stávajících institucí a útvarů vnitra se jich přesune 185. Podle zprávy RIA musí Agentura nabrat dalších 44 pracovníků, aby jimi nahradila zvenku nakupované služby. Externisté jsou podle zprávy RIA „často násobně dražší“.

„Dále se počítá s nárůstem o 44 míst, která vyžadují financování nad rámec stávajícího rozpočtu přesouvaných útvarů. Tato místa jsou nutně třeba k vyřešení neřešených problémů z minulých let, k nahrazení nákupů externích služeb (často násobně dražších), k plnění nových kompetencí, rozšíření podpůrných provozních útvarů i ustálení nepostradatelných pracovníků v rámci státní správy díky jejich převedení z projektové podstaty práce. Celkový rozpočet na těchto 44 nových míst je odhadován na 120,3 mil. Kč, z čehož 63,8 mil. Kč odpovídá ohodnocení pracovníků, provozní náklady jsou vyčíslené na 25,5 mil. Kč,“ stojí doslova v důvodové zprávě.

Až do 1. Dubna 2023 zůstává agenda vnitru

V čele nového správního úřadu bude stát ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh člena vlády v čele dalšího nového orgánu  – Rady vlády pro informační společnost.

Nový úřad převezme agendu ministerstva vnitra týkající se například základních registrů, formulářů, orgány veřejné moci je budou muset zveřejňovat prostřednictvím nové Agentury.

Oddělení agendy digitalizace a informatiky nastane k 1. dubnu 2023.  Do té doby ji bude nadále vykonávat vnitro.  Novelou vymezená agenda ministerstva vnitra se prostřednictvím přechodného ustanovení stane automaticky agendou agentury.

 „Postupy podle zákona č. 12/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené ministerstvem v oblasti působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Agenturu, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončené, dokončí Agentura; dosavadní úkony ministerstva se považují za úkony Agentury,“ uvádí novela s odkazem na zákon o archivní a spisové službě nebo k zákonu o elektronické identifikaci.

Nový partner starých úřadů, nový správní úřad

Současně se „oblast informačních systémů veřejné správy“ vyškrtává od dubna příštího roku z působnosti ministerstva vnitra.

Nově tak bude partnerem Českého statistického úřadu, co se týče identifikátorů, nikoli vnitro, nýbrž Agentura. Agentury bude rovněž vydávat atestace a akreditace a převezme odpovědnost za cloud computing jako informační systém veřejné správy.

Agentura bude jako správní úřad také vydávat vyhlášky a kontrolovat a vybírat pokuty za nedodržení povinností podnikatelů – správců informačních systémů, a to až do výše jeden milion korun.

Rada vlády jako mediátor a stratég

Jak dále vyplývá z návrhu, architekturou státních systémů se bude zabývat nejprve Rada pro informační společnost, která mimo jiné „připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro vytváření nebo rozvoj informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo státními právnickými osobami anebo informačních systémů veřejné správy spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží k výkonu přenesené působnosti, vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů veřejné správy nebo potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni“.

Co je Rada vlády pro informační společnost a jaké má působnosti? To vyplývá rovněž z novely zákona:

§ 3a

Rada vlády pro informační společnost

(1) Vláda zřizuje jako svůj poradní orgán Radu vlády pro informační společnost. V jejím čele stojí člen vlády.

(2) Rada vlády pro informační společnost

a) zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě, sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné správy,

b) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro vytváření nebo rozvoj informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo státními právnickými osobami anebo informačních systémů veřejné správy spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží k výkonu přenesené působnosti, vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů veřejné správy nebo potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni a

c) předkládá vládě k rozhodnutí programy obsahující pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů, investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů a projekty určených informačních systémů v případě nesouhlasného vyjádření Agentury, nesouhlasí-li orgán veřejné správy s tímto vyjádřením.

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká justice